اطلاعات پروژه های در حال ساخت

بانک های اطلاعاتی ساختمان های نیمه کاره تهران

بانک اطلاعات پروژه های در حال ساخت و اطلاعات ساختمان های نیمه کاره تهران در فرمت فایل اکسل و با تفکیک مناطق 22 گانه تهران ارائه میشود بانک اطلاعات در حال ساخت و ساخت و ساز تهران در قالب یک فایل زیپ شده و 17 فایل اکسل و با قیمت 85000 تومان بفروش میرسد . ضمن اینکه ما این امکان را برای مشتریانمان در نظر گرفته ایم تا در صورت نیاز اقدام به خرید یک منطقه مورد نظر کنند .. مجموع دو بانک اطلاعات در حال ساخت تهران و کرج با قیمت 120000 تومان بفروش میرسد . در صورت ارسال با پیک هزینه پیک بر عهده مشتری میباشد و ارسال با ایمیل رایگان میباشد

پروژه های در حال ساخت منطقه یک تهران

ساختمان های در حال ساخت در منطقه یک و سایر مناطق تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند – – حداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین آپدیت آن 322 پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک , آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد

اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه دو تهران

 

ساختمان های در حال ساخت در منطقه دو و سایر مناطق تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند –– حداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین آپدیت آن 296 پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک , آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد قیمت = 15000 تومان

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه سه تهران

 

ساختمان های در حال ساخت در منطقه 3 تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند –– حداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین آپدیت آن 385 پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک ,آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد : قیمت = 15000 تومان

بانک اطلاعت ساختمانهای نیمه کاره منطقه چهار تهران

ساختمان های در حال ساخت در منطقه چهار تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند – آخرین  اطلاعات جمع آوری شده – حداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین 794 پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک , آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد : قیمت = 15000 تومان

بانک اطلاعت سازندگان وساختمانهای در حال ساخت منطقه 5 تهران

 

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه 5 در آخرین آپدیت آن 211 مورد بود  – فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد

بانک اطلاعت  سازندگان ساختمان  و پروژه های در حال ساخت منطقه 6 تهران

 

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه 6 در آخرین آپدیت آن 174 مورد بود – فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد

بانک اطلاعت پیمانکاران و پروژه های در حال ساخت منطقه 7 تهران

 

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه  7 تهران در آخرین آپدیت آن 183 مورد بود – فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد

 بانک اطلاعات پروژه های ساختمانی در حال ساخت منطقه تهران

 

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه 8 تهران در آخرین آپدیت آن 263 مورد بود  – فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 9 تهران

 

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه 9 تهران در آخرین آپدیت آن 132 مورد بوده  – فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد 

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 10تهران

 

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه 10 تهران در آخرین آپدیت آن 160 مورد بوده – فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 11 تهران

 

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه یازده تهران در آخرین آپدیت آن 195 مورد بوده – فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 12 تهران

 

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه 12 تهران در آخرین آپدیت آن 132 مورد بوده – فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد  قیمت : 10000 تومان 

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 13 تهران

 

ساختمان های در حال ساخت در منطقه 3 تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند – – حداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین آپدیت آن 385 پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک ,آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد : قیمت = 10000 تومان

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 14 تهران

 

ساختمان های در حال ساخت در منطقه 3 تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند – – حداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین آپدیت آن 84 پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک ,آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد : قیمت = 10000 تومان

 بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 15 تهران

 

ساختمان های در حال ساخت در منطقه پانزده تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند – – حداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین آپدیت آن 123 پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک , آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد : قیمت = 10000 تومان

 بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 16 تهران

 

ساختمان های در حال ساخت در منطقه 16 تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند –  حداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین آپدیت آن 186 پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک , آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد : قیمت = 10000 تومان

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 17 تهران

 

فایل های این منطقه آپدیت قدیمی بود و آپدیت جدید ندارد و فعلا قصد جمع آوری اطلاعات این منطقه را نداریم

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 18 تهران

 

فایل های منطقه 18 آپدیت قدیمی بود و آپدیت جدید ندارد و فعلا قصد جمع آوری اطلاعات این منطقه را نداریم

پروژه های ساختمانی در حال ساخت منطقه 19 تهران

 

فایل های منطقه 19 آپدیت قدیمی بود و آپدیت جدید ندارد و فعلا قصد جمع آوری اطلاعات این منطقه را نداریم

بانک اطلاعت ساختمانهای نیمه کاره منطقه 20 تهران

 

فایل های منطقه 20 تهران آپدیت قدیمی بود و آپدیت جدید ندارد و فعلا قصد جمع آوری اطلاعات این منطقه را نداریم

 اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 21 تهران- ویژه

 

ساختمان های در حال ساخت در منطقه 21 تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند – حداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین آپدیت آن شامل 210 پروژه و 62 برج ساختمانی بالای 6 طبقه میباشد پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک , آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد : قیمت = 15000 تومان

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 22 تهران

 

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه 12 تهران در آخرین آپدیت آن 132 مورد بوده– فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد  قیمت : 10000 تومان