پیمانکار ساختمانی

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت تهران

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت استان تهران  هر 10 روز بروز میشود و اطلاعات جدیدی گردآوری شده و به آن اضافه میشود و اطلاعات موجود بروز میشود . این بانک اطلاعاتی بسیار کامل بود و بصورت منطقه بندی شده از منطقه 1 تا 22 تهران را شامل میشود . تفکیک اطلاعات داخل این بانک اطلاعاتی علاوه بر تفکیک منطقه ای بصورت زیر تفکیک شده است.

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله جواز

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله  تخریب

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله پی و اسکلت

بانک اطلاعات ساختمانهای در مرحله دیوارچینی

اطلاعات ساختمان های در مرحله نازک کاری تهران

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله پایان کار

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت کرج و البرز

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت تهران

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت استان تهران  هر 10 روز بروز میشود و اطلاعات جدیدی گردآوری شده و به آن اضافه میشود و اطلاعات موجود بروز میشود . این بانک اطلاعاتی بسیار کامل بود و بصورت منطقه بندی شده از منطقه 1 تا 22 تهران را شامل میشود . تفکیک اطلاعات داخل این بانک اطلاعاتی علاوه بر تفکیک منطقه ای بصورت زیر تفکیک شده است.

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله جواز کرج

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله  تخریب کرج

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله پی و اسکلت

بانک اطلاعات ساختمانهای در مرحله دیوارچینی

اطلاعات ساختمان های در مرحله نازک کاری کرج

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله پایان کار

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت کشور

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت تهران

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت استان تهران  هر 10 روز بروز میشود و اطلاعات جدیدی گردآوری شده و به آن اضافه میشود و اطلاعات موجود بروز میشود . این بانک اطلاعاتی بسیار کامل بود و بصورت منطقه بندی شده از منطقه 1 تا 22 تهران را شامل میشود . تفکیک اطلاعات داخل این بانک اطلاعاتی علاوه بر تفکیک منطقه ای بصورت زیر تفکیک شده است.

بانک اطلاعات ساختمان در مرحله جواز کشور

بانک اطلاعات ساختمان -مرحله  تخریب کشوری

بانک اطلاعات ساختمان مرحله پی و اسکلت ایران

بانک اطلاعات ساختمان مرحله دیوارچینی کشوری

اطلاعات ساختمانمرحله نازک کاری سراسری

بانک اطلاعات ساختمان در مرحله پایان کار

 

بانک اطلاعات ساختمان های در حال سایر استانها

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت تهران

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت استان تهران  هر 10 روز بروز میشود و اطلاعات جدیدی گردآوری شده و به آن اضافه میشود و اطلاعات موجود بروز میشود . این بانک اطلاعاتی بسیار کامل بود و بصورت منطقه بندی شده از منطقه 1 تا 22 تهران را شامل میشود . تفکیک اطلاعات داخل این بانک اطلاعاتی علاوه بر تفکیک منطقه ای بصورت زیر تفکیک شده است.

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله جواز

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله  تخریب

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله  تخریب

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله پی و اسکلت

بانک اطلاعات ساختمانهای در مرحله دیوارچینی

اطلاعات ساختمان های در مرحله نازک کاری تهران

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله پایان کار

این بانک اطلاعات برای برخی استانها که نمایندگی اینفونیرا را دارند دوره آپدیت 15 روزه – برای برخی استانها دوره آپدیت یک ماهه و برای برخی دوره آپدیت س3 ماهه دارند

بانک اطلاعات ساختمان استانی با آپدیت 15 و 30 روزه

ساختمانهای در حال ساخت استان اصفهان

ساختمانهای در حال ساخت استان آذربایجان شرقی – تبریز

ساختمانهای در حال ساخت استان قزوین

ساختمانهای در حال ساخت استان فارس

ساختمانهای در حال ساخت استان قم

ساختمانهای در حال ساخت استان زنجان

ساختمانهای در حال ساخت استان مرکزی

ساختمانهای در حال ساخت استان گیلان

ساختمانهای در حال ساخت استان مازندران

ساختمانهای در حال ساخت استان خراسان- مشهد

ساختمانهای در حال ساخت استان سمنان

ساختمانهای در حال ساخت استان اهواز – خوزستان

ساختمانهای در حال ساخت استان بندرعباس – هرمزگان